Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Co powinna zawierać instrukcja ppoż

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w w par. 6.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów czyli:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia;
 • Sposoby zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, w przypadku gdy takie prace są przewidywane;
 • Warunki i organizację ewakuacji z obiektu oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania tzw. próbna ewakuacja;
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia ppoż) oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • Zadania i obowiązki stałych użytkowników w zakresie ochrony ppoż;
 • Graficzne plany obiektów, w tym ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem w szczególności:
  • wysokości, liczby kondygnacji oraz powierzchni budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących w obiekcie substancji palnych,
  • gęstości obciążenia ogniowego,
  • kategorii zagrożenia ludzi (KZL), przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach oraz na każdej kondygnacji,
  • pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem,
  • stref pożarowych oraz pomieszczeń wydzielonych pożarowo,
  • warunków ewakuacji, w tym kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • usytuowania urządzeń ppoż i gaśnic, materiałów niebezpiecznych pożarowo, kurków głównych gazu oraz miejsc lokalizacji elementów sterujących urządzeniami ppoż,
  • dźwigów dla ekip ratowniczych oraz dojść do nich,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów gaśniczych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym wjazdów na teren ogrodzony;
 • Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ…

Jednak nie we wszystkich wypadkach instrukcja zawierająca w/w elementy będzie prawidłowa. Takim przykładem jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku muzeum. Specyfika tego budynku wymaga ochrony przed pożarem często bardzo cennych eksponatów. Dlatego ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą określił jakie dodatkowe elementy powinna zawierać taka instrukcja tj.

 • potencjalne zagrożenia pożarowe;
 • drogi i kierunki ewakuacji zbiorów;
 • sposoby sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji zbiorów;
 • technicznych środki umożliwiające ewakuację zbiorów;
 • miejsca przechowywania i eksponowania najcenniejszych zbiorów;
 • postępowania przy zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów;
 • procedury powiadamiania dyrektora i pracowników muzeum oraz osób tworzących zespoły mające brać udział w ewakuacji zbiorów o powstaniu zagrożenia;
 • imiona i nazwiska osób tworzących zespoły mające brać udział w ewakuacji zbiorów, a także zajmowanych przez te osoby stanowiskach, z określeniem zakresu ich działania i odpowiedzialności.

Kolejnym przykładem niestandardowego rozwiązania są obiekty produkcyjno magazynowe i inwentarskie, w których instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może być częścią planu ochrony lub działań ratowniczych.

Dodaj komentarz

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl