Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowujemy w pełni profesjonalne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki zgodnej z przepisami instrukcji dowiesz się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru i dużo więcej. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania instrukcji ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.

Wykonana przez nas instrukcja składa się z trzech części:

  • Części opisowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zazwyczaj jest to ok 60-80 stron.
  • Części graficznej, w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających m.in. rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż., kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, występowanie substancji niebezpiecznych oraz planu usytuowania obiektu/ów na działce.
  • Załączników takich jak np. lista osób, które zapoznały się z instrukcją, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia ppoż., dokumentacja niezbędna przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i innych wg wymagań.

Do wersji papierowej na życzenie dołączamy kompletną wersję elektroniczną.


Cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Cena instrukcji jest uzależniona m.in. od:
– powierzchni budynku,
– posiadania dokumentacji projektowej do budynku,
– posiadania aktualnych rzutów wszystkich kondygnacji w wersji papierowej lub elektronicznej np. dwg, pdf, jpg


ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ…

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Instrukcję należy również aktualizować po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoz.

W przypadku aktualizacji wykonanego przez nas opracowania, cena jest zdecydowanie niższa.

Ważne informacje

Potrzebne kwalifikacje
Instrukcja może być opracowana tylko przez osoby posiadające kwalifikacje: technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa, inspektora ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Podstawą prawną do powyższego stwierdzenia jest zapis zawarty w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Gdzie jest wymagana?
Instrukcja jest wymagana w budynkach, których kubatura przekracza:

– 1000 m3 (czyli ok. 300 m2 powierzchni) dla budynków zakwalifikowanych przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych czyli m.in. budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, obiekty sportowe, hotele, pensjonaty, szpitale, szkoły, przedszkola, zakłady produkcyjne, hale magazynowe itd.

– 1500 m3 dla budynków inwentarskich czyli m.in. stodoły, obory itd.

oraz gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2. np. place składowe

Wdrożenie.
Samo opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest niewystarczające, żeby spełnić wszystkie wymagania przepisów. Instrukcję należ jeszcze wdrożyć. Sposobów wdrożenia instrukcji jest wiele, ale najpopularniejszymi są:
– wprowadzenie zarządzenia wewnętrznego zobowiązującego pracowników do stosowania wszystkich zapisów zawartych w instrukcji,
– zapoznanie wszystkich pracowników z instrukcją oraz sporządzenie listy pracowników, którzy się zapoznali z instrukcją lub indywidualnych oświadczeń o zapoznaniu się z instrukcją.
W każdym przypadku niezbędnym elementem wdrożenia instrukcji jest zapoznanie z nią wszystkich pracowników.

Gdzie przechowywać?
Instrukcja powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przetrzymywanie kopii instrukcji na recepcji lub w specjalnej skrzynce przy głównym wejściu.

Przekazać do PSP?
W niektórych przypadkach instrukcję należy przekazać do najbliższej Komendy Powiatowej lub Miejskiej PSP.

Inne nazwy.
Często instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest nieprecyzyjnie nazywana. Najczęściej występujące błędne nazwy to:
– instrukcja ppoż.,
– instrukcja przeciwpożarowa,
– instrukcja pożarowa,

Kto kontroluje?
Kontrolę w zakresie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Należy jednak pamiętać, że spełnienia przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowania i wdrożenia instrukcji wymagają również firmy ubezpieczeniowe na etapie ubezpieczania, jak i ewentualnej wypłaty odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe nie zawsze informują, o tym a zapis w umowie zazwyczaj ogranicza się do stwierdzenia, że budynek musi spełniać wymagania przepisów ppoż.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl