Operat przeciwpożarowy

Zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów są wydawane po:

  • pozytywnym uzgodnieniu operatu ochrony przeciwpożarowej dla miejsca gromadzenia czyli m.in. wytwarzania, przetwarzania odpadów,
  • pozytywnej kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którą regulują przepisy oraz operat przeciwpożarowy.

Zakończenie przedmiotowych czynności kończy się wydaniem postanowienia. Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

  • wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,
  • wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
  • nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie operatu ochrony przeciwpożarowej ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego PSP. Po wdrożeniu operatu ppoż. rozpoczęcie działalności jest możliwe po kontroli Państwowej Straży Pożarnej. Na postanowienie pokontrolne przedmiotowej kontroli nie przysługuje zażalenie i jest ono wiążące dla organu wydającego zezwolenie. Jeśli właściwy miejscowo Komendant Powiatowy / Miejski wydał opinię negatywną, organ ma obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

W myśl obowiązujących przepisów operat może opracować tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach, które są uzależnione od charakteru działalności w zakresie gospodarki odpadami. Niezbędne kwalifikacje uwarunkowuje właściwy organ wydający zezwolenie. Jeśli jest nim marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat może sporządzić osoba posiadająca kwalifikacje rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Natomiast jeśli organem wydającym zezwolenie jest starosta, do sporządzenia operatu wystarczą kwalifikacje, określone w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej dnia 15 października 2009 r.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl