Ocena zagrożenia wybuchem (ocena ryzyka wybuchu)

Jeżeli w Twoim zakładzie występują:
  • pyły,
  • ciecze palne,
  • gazy palne,
  • pary palne,
mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe zakład powinien posiadać opracowaną ocenę zagrożenia wybuchem (ocenę ryzyka wybuchu).

Podstawa prawna:
§ 37. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
§ 4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być wykonana ocena zagrożenia wybuchem (ocena ryzyka wybuchu).
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zagrożenia wybuchem (oceny ryzyka wybuchu) okazuje się, że istnieje zagrożenie wybuchem i nie jest możliwe lub ekonomiczne wprowadzenie rozwiązań technologicznych zmieniających ten stan, należy opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny się znaleźć informację dot. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem ustalone podczas wykonywania oceny zagrożenia wybuchem (oceny ryzyka wybuchu).


Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl