Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowujemy pełni profesjonalne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki zgodnej z przepisami instrukcji dowiesz się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru i dużo więcej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania instrukcji ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.

Wykonana przez nas instrukcja składa się z trzech części:

  • Części opisowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zazwyczaj jest to ok 60-80 stron.
  • Części graficznej, w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających m.in rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż, kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, występowanie substancji niebezpiecznych oraz planu usytuowania obiektu/ów na działce.
  • Załączników takich jak np. lista osób, które zapoznały się z instrukcją, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia ppoż, dokumentacja niezbędna przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i innych wg wymagań.

Do wersji papierowej na życzenie dołączamy kompletną wersję elektroniczną.

Cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Cena instrukcji jest uzależniona m.in. od:
– powierzchni budynku,
– posiadania dokumentacji projektowej do budynku,
– posiadania aktualnych rzutów wszystkich kondygnacji w wersji papierowej lub elektronicznej np. dwg, pdf, jpg

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 2 lata. W przypadku aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wykonanej przez nas, cena jest zdecydowanie niższa.

Instrukcję należy również aktualizować po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoz.

Ważne informacje

Instrukcja może być opracowana tylko przez osoby posiadające kwalifikacje: technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa, inspektora ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Podstawą prawną do powyższego stwierdzenia jest zapis zawarty w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Instrukcja powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przetrzymywanie kopii instrukcji na recepcji lub w specjalnej skrzynce przy głównym wejściu.

W niektórych przypadkach instrukcję należy przekazać do najbliższej Komendy Powiatowej lub Miejskiej PSP.

Instrukcja jest wymagana w budynkach lub ich częściach, które stanowią oddzielne strefy pożarowe, których kubatura przekracza:
– 1000 m3 dla budynków zakwalifikowanych przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych
– 1500 m3 dla budynków inwentarskich
oraz gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Samo opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest niewystarczające żeby spełnić wszystkie wymagania przepisów. Instrukcję należ jeszcze wdrożyć. Sposobów wdrożenia instrukcji jest wiele ale najpopularniejszymi są:
– wprowadzenie zarządzenia wewnętrznego zobowiązującego pracowników do stosowania wszystkich zapisów zawartych w instrukcji,
– zapoznanie wszystkich pracowników z instrukcją oraz sporządzenie listy pracowników, którzy się zapoznali z instrukcją lub indywidualnych oświadczeń o zapoznaniu się z instrukcją.

W każdym przypadku niezbędnym elementem wdrożenia instrukcji jest zapoznanie z nią wszystkich pracowników.

Często instrukcja bezpieczeństwa jest nieprecyzyjnie nazywana. Najczęściej występujące błędne nazwy to:
– instrukcja ppoż,
– instrukcja przeciwpożarowa,
– instrukcja pożarowa,
Należy jednak pamiętać, że jedynym prawidłowym określeniem jest: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX Rafał Tomusiak
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl